Regulamin konferencji „Game Industry Conference 2017”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy konferencji organizowanej pod nazwą Game Industry Conference 2017” (zwanej dalej Konferencją), która odbędzie się w dniach 5-8 października 2017 r.
 2. Organizatorem głównym Konferencji jest Politechnika Poznańska, pl. Marii-Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, REGON: 000001608, NIP: 777-00-03-699. Współorganizatorami są:
  1. Fundacja Vitruvio, Wierzbięcice 57/2, 61-547 Poznań, REGON 366863915, NIP 783-17-56-276,
  2. alias.net, Szczęśliwa 21, 62-023 Szczytniki, REGON: 731656973, NIP: 827-20-72-727.

  zwani dalej kolektywnie Organizatorem.

 3. Konferencja odbędzie się w Pawilonie 15 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich znajdujących się pod adresem Głogowska 14, Poznań.
 4. Konferencja jest wydarzeniem non-profit i jest finansowana przez sponsorów oraz z opłat za bilety wstępu.
 5. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Konferencji. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora.

§2

Wstęp na konferencję

 1. Wstęp na Konferencję jest wolny dla każdego uczestnika imprezy Poznań Game Arena (zwanej dalej PGA) organizowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (zwane dalej MTP). Ceny biletów na PGA są określone w cenniku opublikowanym przez MTP.
 2. Klienci biznesowi planujący skorzystać z proponowanych opcji wspomagających działalność networkingową mogą zakupić bilety dla VIPów po cenach określonych w osobnym cenniku.
 3. Program Konferencji opublikowany na stronie internetowej Konferencji (http://gic.gd, zwanej dalej Stroną WWW) jest jedynie programem orientacyjnym przygotowanym przez Organizatora zgodnie z jego najlepszą wiedzą. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany programu Konferencji w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 4. Niezgodność faktycznego programu Konferencji z programem opublikowanym na Stronie WWW nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora oraz MTP. W szczególności nie może być podstawą do zwrócenia równowartości ceny biletu wstępu na PGA/biletu VIP.
 5. Raz zakupione bilety VIP nie mogą być zwrócone. Sprawę zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet na PGA reguluje regulamin PGA.

§3

Informacje dla uczestników

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu Konferencji poprzez filmy wideo, zdjęcia oraz nagrania dźwiękowe w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych i reklamowych. Wizerunek osób przebywających na terenie Konferencji może być utrwalony, a następnie rozpowszechniany w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych.
 2. Organizator informuje, że ze względu na dużą liczbę uczestników może nie być możliwe uczestniczenie w niektórych wykładach, jeżeli wszystkie wolne miejsca na sali wykładowej zostaną zajęte. Niemożność uczestniczenia w wykładzie ze względu na brak wolnego miejsca na sali nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora oraz MTP. W szczególności nie może być podstawą do zwrócenia równowartości ceny biletu wstępu na PGA/biletu VIP.

§4

Informacje dla prelegentów

 1. Propozycje tematów prelekcji/workshopów można zgłaszać za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie WWW w terminach opublikowanych na Stronie WWW. Osoba zgłoszona jako wygłaszająca prelekcję/prowadząca workshop będzie dalej nazywana Prelegentem, a prelekcja/workshop będzie dalej nazywany Wystąpieniem.
 2. Prelegent zobowiązuje się do nieodpłatnego przygotowania i przeprowadzenia swojego Wystąpienia w sposób rzetelny i z dużą dbałością o jego jakość. Wystąpienie powinno być zgodne z tematyką Konferencji i nie może stanowić ukrytego działania marketingowego na rzecz jakiejkolwiek firmy i/lub produktu.
 3. Termin Wystąpienia ustalany jest przez Organizatora na podstawie preferencji podanych podczas rejestracji oraz obiektywnych ograniczeń wynikających z dostępności sal i konieczności pogrupowania Wystąpień w ścieżki tematyczne.
 4. Prelegent zobowiązuje się do przeprowadzenia swojego Wystąpienia w terminie ustalonym przez Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć Prelegentowi bilet wstępu na Konferencję umożliwiający przeprowadzenie Wystąpienia. Niniejszy punkt nie dotyczy „Lightning Talks”.
 6. Oceną tematu Wystąpienia i w konsekwencji podjęciem decyzji o przyjęciu/odrzuceniu tematu zajmuje się międzynarodowy Komitet Programowy, którego skład ogłoszony jest na Stronie WWW.
 7. Warunkiem rozważenia przyjęcia do programu Konferencji tematu Wystąpienia jest kompletne, dokładne i rzetelne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 8. Decyzja Komitetu Programowego o odrzuceniu tematu Wystąpienia jest nieodwołalna.
 9. Prelegent, zgłaszając swoje Wystąpienie przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie WWW, zobowiązany jest do wysłania swojego zdjęcia w formie elektronicznej. Niniejszy punkt nie dotyczy „Lightning Talks”.
 10. Prelegent wysyłając swoje zdjęcie udziela Organizatorowi zgodę na wykorzystanie swojego zdjęcia do celów promocji Wystąpienia.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Służby porządkowe i informacyjne mają prawo do wydawania instrukcji porządkowych i przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń, których nie był w stanie przewidzieć.
 3. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg Konferencji tylko w przypadku, gdy wszyscy uczestnicy przestrzegają Regulaminu, Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz prawa polskiego.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz regulaminy MTP i  PGA.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego informowania potencjalnych uczestników i Prelegentów.