Geek Jam – Regulamin

 

REGULAMIN KONKURSU “GEEK JAM”

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs „Geek Jam” (dalej Konkurs) organizowany jest przez Fundację Vitruvio z siedzibą w Poznaniu –  zwanej dalej „Organizatorem”, we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie.
 2. Geek Jam to konkurs stworzony dla twórców gier, umożliwiający zademonstrowanie oraz udowodnienie swoich umiejętności. Skierowany jest zarówno dla osób zajmujących się tworzeniem gier w sposób profesjonalny, zawodowy jak i osób tworzących gry amatorsko.
 3. W ramach Konkursu uczestnicy biorący udział w konkursie mają za zadanie stworzyć proof of concept gry komputerowej, zwanej dalej grą. Wymogiem jaki gra musi spełniać jest  wykorzystanie przygotowanych przez organizatora dźwięków, muzyki oraz sampli z repozytorium Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.
 4. Dla pobudzenia kreatywności i stworzenia równości szans, uczestnikom w momencie rozpoczęcia game jamu zostaną podane dodatkowe tematy w które stworzona gra musi w sposób artystyczny interpretować.
 5. Uczestnicy Konkursu pracują nad grami w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 09 do 11 października 2018 roku (teren konkursu).
 6. Organizator Konkursu oświadcza, że niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

 

 • 2 Warunki udziału
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Udział w Konkursie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie.
 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik niniejszym potwierdza akceptację Regulaminu i wszystkich jego postanowień, w tym wymogów dotyczących możliwości brania udziału w Konkursie. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w nim zasad.
 4. Gry w konkursie mogą być tworzone przez zespoły uczestników. Zespoły winny być 2-4 osobowe, i posiadać w składzie członków mogących zapewnić dobrą jakość kodu gry, oprawy wizualnej oraz warstwy dźwiękowej lub muzycznej.
 5. W uzasadnionych przypadkach udokumentowanej skuteczności zespołu w składzie mniejszej lub większej liczby osób, może on zostać dopuszczony do konkursu decyzją organizatora.
 6. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy podając informacje o zespole, jego doświadczeniu oraz dotychczasowych produkcjach i sukcesach.
 7. O zakwalifikowaniu zespołu do Konkursu decyduje Organizator.

 

 • 3 Zasady udziału oraz przebieg Konkursu
 1. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.
 2. Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie zorganizować sobie sprzęt komputerowy, peryferia oraz oprogramowanie na potrzeby udziału w Konkursie. Organizatorzy Konkursu nie są zobowiązani do zapewnienia uczestnikom sprzętu ani oprogramowania.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie przedmioty stanowiące ich własność, bądź będące w ich posiadaniu na czas Konkursu (w tym w szczególności sprzęt komputerowy). Uczestnicy są zobowiązani do sprawowania nadzoru nad opisanymi powyżej ruchomościami we własnym zakresie. Organizator jest wyłączony z odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, bądź brakiem odpowiedniego nadzoru nad nim.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie Konkursu.
 5. Wszelkie szkody powstałe z winy uczestników, związane z ich uczestnictwem w konkursie muszą zostać przez nich naprawione poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.
 6. Podczas trwania konkursu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, jak również zażywania i udzielania substancji psychoaktywnych oraz odurzających. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z miejsca konkursu oraz jego całkowitą dyskwalifikację, w przypadku zaistnienia podejrzenia przebywania przez niego w stanie po spożyciu alkoholu, stanie nietrzeźwości lub stanie wskazującym na pozostawanie pod wpływem substancji psychoaktywnych lub innych substancji odurzających.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia “identyfikatora uczestnika” w trakcie trwania konkursu.
 8. Uczestnicy mogą swobodnie poruszać się po terenie Konkursu. Organizator zapewni informacje o sposobie przechodzenia przez bramki targów oraz strefach i pomieszczeniach udostępnionych dla uczestników.
 9. Uczestnicy mają obowiązek pozostawienia przestrzeni Konkursu w stanie, w jakim została im ona udostępniona. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zachować przydzielone im stanowiska do pracy w czystości.
 10. Uczestnicy mają obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie zaobserwowane szkody, które powstały na terenie Konkursu. Zgłoszenia należy dokonać koordynatorowi Konkursu.

 

 • 4 Prace w Konkursie
 1. Organizatorzy wprowadzają następujące zastrzeżenia co do wykonania pracy, a mianowicie:
  1. praca musi być w całości stworzona w trakcie Konkursu;
  2. praca nie może być plagiatem, a także zawierać elementów będących plagiatem;
  3. praca musi być związana z przynajmniej jednym z ogłoszonych tematów oraz wykorzystywać fragmenty muzyki i sample przygotowane przez Organizatora.
  4. Gra musi być interaktywna, przez co rozumie się sytuację, gdzie gracz musi mieć możliwość jej kontrolowania oraz wpływania na jej przebieg.
  5. Gry nie mogą być przygotowane przed oficjalnym rozpoczęciem Konkursu ……………. Game Jam. Nie można również zgłaszać gier gotowych i dostępnych w chwili rozpoczęcia konkursu.
 2. Uczestnicy w czasie tworzenia swoich produkcji mogą użyć dowolnego silnika gry, języka programowania, materiałów graficznych, itp., pod warunkiem posiadania do nich majątkowych praw autorskich lub wykupionych niezbędnych licencji na warunkach określonych przez licencjodawcę.
 3. Każdy zespół może stworzyć tylko jedną grę podczas Konkursu.
 4. Zakazana jest implementacja kodu lub algorytmu potencjalnie szkodliwego dla innych użytkowników komputera.
 5. Organizator nie sprawdzają ani nie ponoszą odpowiedzialności za legalność materiałów użytych w produkcjach, ani oprogramowania użytego przez użytkowników/teamy do ich tworzenia. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z posługiwania się przez uczestników w trakcie konkursu nielegalnym oprogramowaniem lub materiałem.
 6. Obowiązuje kategoryczny zakaz umieszczania w tworzonych pracach treści niezgodnych z prawem, kontrowersyjnych oraz innych, które mogłyby zostać źle przyjęte. Za takie treści uznaje się w szczególności:
  1. treści pornograficzne,
  2. treści wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub innej,
  3. treści propagujących przemoc, przez to rozumie się treści brutalniejsze niż to ogólnie przyjęte w grach tego rodzaju,
  4. treści propagujących narkotyki.
 1. Organizator Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji gry, szczególnie jeśli treści przedstawione w niej łamią prawo, dobre obyczaje lub też są niezgodne z tematem konkursu.
 2. Na pracę konkursową winny składać się:
  1. działający build gry
  2. krótki film prezentujący grę, zawierajacy co najmniej logo gry oraz fragment gameplayu
  3. co najmniej cztery grafiki prezentujące grę, z czego co najmniej jedna z nałożonym logo gry
 3. Uczestnicy zobowiązani są przed zakończeniem konkursu wgrać pracę konkursową na platformę internetową wskazaną przez Organizatora.
 4. Konkurs kończy się prezentacją stworzonych gier. Prezentacja odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku. Dokładny godzinowy program konkursu zostanie ogłoszony publicznie przed rozpoczęciem konkursu.

 

 • 5 Wybór zwycięzców i nagrody
 1. Decyzję o wyłonieniu zwycięzców oraz przyznaniu nagród podejmuje Jury wybrane przez Organizatora oraz IAM i podane do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem Konkursu.
 2. Jury podejmie decyzję w trakcie trwania Game Industry Conference na podstawie prezentacji gier zrealizowanych przez uczestników na zakończeniu konkursu, a także analizy materiałów składających się na prace konkursowe.
 3. Organizator przyzna do dwóch nagród w postaci umowy koprodukcyjnej i wkładu finansowego  przeznaczonego na dalszą pracę nad grą i rozwinięcie jej do pełnoprawnego prototypu. Późniejsze postępowanie i produkcja gry zostaną sformalizowane osobną umową pomiędzy Organizatorem, a zwycięskimi zespołami.
 4. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych prac przez jury jest ich jakość, potencjał dalszego rozwoju, w tym grywalność oraz kreatywne wykorzystanie zadanego tematu oraz udostępnionych próbek dźwiękowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przyznania nagród, w sytuacji gdy uzna, że wśród poziom prac konkursowych nie spełnia wymagań im stawianych.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody rzeczowe.

 

 • 6 Własność intelektualna

Uczestnicy tworzący zespół w Konkursie poświadczają, że utworzone (współtworzone) przez nich dzieła nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz że są ich autorstwa (współautorstwa), tj. wszelkie prawa autorskie należą do nich samych.

 1. Uczestnicy oświadczają  że biorą na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z jego udziałem w konkursie.
 2. Uczestnicy zezwalają na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez wynagrodzenia, dla celów marketingowych, promocyjnych oraz informacyjnych.
 3. Uczestnicy zezwalają Organizatorowi na wykorzystanie materiałów związanych z prezentacją wytworzonego dzieła (w szczególności: zrzutów ekranu, prezentacji lub jej fragmentów) dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez wynagrodzenia. W szczególności nieodpłatnie udzielają dla utworów określonych w paragrafie §4 punkcie 8b i c nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji, wraz z prawem do sublicencjonowania, na następujących polach eksploatacji:
  1. włączenie utworów we fragmentach lub w całości do dowolnych wydawnictw, programów komputerowych oraz stron internetowych;
  2. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie utworów (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego i elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach; bez względu na pojemność nośnika i technologię zapisu (odczytu);
  3. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez sieci teleinformatyczne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, i bez względu na zasięg terytorialny tego udostępniania;
  4. wykorzystanie fragmentów utworów, do celów promocji i reklamy,
  5. wprowadzania w utworach zmian i skrótów, skalowania i kadrowania utworów, wykorzystania całości lub fragmentów utworów jako składników innych utworów
 4. W przypadku prac zwycięskich, dalsze zastosowania prawa autorskiego i własności intelektualnej podlegać będą osobnej umowie podpisanej pomiędzy Zwycięzcami a Organizatorem, o której mowa w §4 ust. 2.

 

 • 7 Przetwarzanie danych osobowych

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty konkursu, a wszelkie roszczenia uczestników lub osób trzecich z tego tytułu są wyłączone.
 3. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, dobrych obyczajów lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia Organizatora do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie oraz powoduje utratę prawa do nagrody.